foto1
ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
foto1
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8
foto1
ห้องจัดแสดงนิทรรศกาล ในศูนย์อนุรักษ์ฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
foto1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
foto1
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อสำนักงานจังหวัดผลการดำเนินงาน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบ...
17 ต.ค. 2561 09:46สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนงานอพ.สธ.   โดยการจัดทำพื้นที่ต้นแบบ อพ.สธ.จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนงานอพ.สธ.   โดยการจัดทำพื้นที่ต้นแบบ อพ.สธ.จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒ พื้นที่ คือ ๑.ป่าโคกคึมม่วง ต.นามะเฟือง และ ๒.ป่าน้ำตกเฒ่าโต้และศาลปู่หลุบโดยการสำรวจพันธุ์พืช จัดทำระหัส พิกัดต้นไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ และQR Code ต้นไม้อัฉริยะ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนต่อไป  [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยา...
26 ก.ย. 2561 11:41องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อปลูกฝังให้ผู้นำชุมชน ประชาชน [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
15 ส.ค.61 /จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนาวัง ตำบลนาแก ...
23 ก.ย. 2561 06:3715 ส.ค.61 /จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนาวัง ตำบลนาแก /ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จัดกิจกรรมปิดป่าขุมชนขนในพื้นที่ตำบล เพื่อให้ป่าได้ฟื้นตัว รักษาพันธุ์พืช ซึ่งเป็นป่าที่มีการหาเห็ดจำนวนมากในปี 2561 นี้ ทำการปิดป่าตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.61 ถึง 30 ก.ย.61 และได้ร่ว

15 ส.ค.61 /จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนาวัง ตำบลนาแก /ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จัดกิจกรรมปิดป่าขุมชนขนในพื้นที่ตำบล เพื่อให้ป่าได้ฟื้นตัว รักษาพันธุ์พืช ซึ่งเป็นป่าที่มีการหาเห็ดจำนวนมากในปี 2561 นี้ ทำการปิดป่าตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.61 ถึง 30 ก.ย.61 และได้ร่วมกันรณรงค์เก็บขยะในป่า โดนสำนักงานทรัพยากรฯจังหวัดได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่  [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการประชุมพิจารณาโครงการอนุรัก...
29 ส.ค. 2561 07:21จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการประชุมพิจารณาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายโชติ เชื้อโชติ ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัว [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแล...
29 ส.ค. 2561 06:39จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.    ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2561  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อ...
29 ส.ค. 2561 06:26จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
บทความต่อไป

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ  โรงแรมณัฐพงณ์แกรนด์ อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู 

1.New MOU rspg120161

3.MOU rspg120161

4.MOU rspg120161

2.New MOU rspg120161

3.New MOU rspg120161

4.New MOU rspg120161

5.New MOU rspg120161

6.New MOU rspg120161

 

1.MOU rspg120161 

bg resizeCopyright © 2018 Copyright กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.