foto1
ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
foto1
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8
foto1
ห้องจัดแสดงนิทรรศกาล ในศูนย์อนุรักษ์ฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
foto1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
foto1
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อสำนักงานจังหวัดผลการดำเนินงาน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบ...
17 ต.ค. 2561 09:46สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนงานอพ.สธ.   โดยการจัดทำพื้นที่ต้นแบบ อพ.สธ.จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนงานอพ.สธ.   โดยการจัดทำพื้นที่ต้นแบบ อพ.สธ.จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒ พื้นที่ คือ ๑.ป่าโคกคึมม่วง ต.นามะเฟือง และ ๒.ป่าน้ำตกเฒ่าโต้และศาลปู่หลุบโดยการสำรวจพันธุ์พืช จัดทำระหัส พิกัดต้นไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ และQR Code ต้นไม้อัฉริยะ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนต่อไป  [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยา...
26 ก.ย. 2561 11:41องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อปลูกฝังให้ผู้นำชุมชน ประชาชน [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
15 ส.ค.61 /จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนาวัง ตำบลนาแก ...
23 ก.ย. 2561 06:3715 ส.ค.61 /จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนาวัง ตำบลนาแก /ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จัดกิจกรรมปิดป่าขุมชนขนในพื้นที่ตำบล เพื่อให้ป่าได้ฟื้นตัว รักษาพันธุ์พืช ซึ่งเป็นป่าที่มีการหาเห็ดจำนวนมากในปี 2561 นี้ ทำการปิดป่าตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.61 ถึง 30 ก.ย.61 และได้ร่ว

15 ส.ค.61 /จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนาวัง ตำบลนาแก /ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จัดกิจกรรมปิดป่าขุมชนขนในพื้นที่ตำบล เพื่อให้ป่าได้ฟื้นตัว รักษาพันธุ์พืช ซึ่งเป็นป่าที่มีการหาเห็ดจำนวนมากในปี 2561 นี้ ทำการปิดป่าตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.61 ถึง 30 ก.ย.61 และได้ร่วมกันรณรงค์เก็บขยะในป่า โดนสำนักงานทรัพยากรฯจังหวัดได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่  [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการประชุมพิจารณาโครงการอนุรัก...
29 ส.ค. 2561 07:21จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการประชุมพิจารณาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายโชติ เชื้อโชติ ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัว [ ... ]

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแล...
29 ส.ค. 2561 06:39จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.    ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2561  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อ...
29 ส.ค. 2561 06:26จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงานอ่านเพิ่ม
บทความต่อไป

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู  ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อร่วมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2561 

2.rspg NB 051060

 

5.rspg NB 051060

1.rspg NB 051060

1.rspg NB 051060

วันที่ 30 พฤศจิกายน 60 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560 - 2564) และกำหนดกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีคณะทำงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

5 rspg 301160

3 rspg 301160

 

 

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ  โรงแรมณัฐพงณ์แกรนด์ อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู 

1.New MOU rspg120161

3.MOU rspg120161

4.MOU rspg120161

2.New MOU rspg120161

3.New MOU rspg120161

4.New MOU rspg120161

5.New MOU rspg120161

6.New MOU rspg120161

 

1.MOU rspg120161 

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น.    ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

7298499641684

7298497659188

7298499009565

7298501051292

7298498336022

bg resizeCopyright © 2018 Copyright กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.