foto1
ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
foto1
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8
foto1
ห้องจัดแสดงนิทรรศกาล ในศูนย์อนุรักษ์ฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
foto1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
foto1
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อสำนักงานจังหวัด


แสดง # 
ชื่อ
หนังสือสั่งการ การจัดทำโครงการ
เร่งรัดรายงานผลการดำเนินงาน ปี 61-241061
แจ้งนโยบายปรับเปลี่ยนวิธีการประสานงาน-211261
ขอรับทราบรายงานการดำเนินงาน อพ.สธ. ปี 61-081061
ขอรับทราบผลการดำเนินงาน อพ.สธ. 62-160562
♦ นโยบายการสมัครสมาชิก
ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ 2563
♦ พระราชทานพระราชาอนุญาต ให้จังหวัดและหน่วยงาน เข้าร่วมสนองพระราขดำริ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. จังหวัดหนองบัวลำภู

bg resizeCopyright © 2021 Copyright กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.