foto1
ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
foto1
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8
foto1
ห้องจัดแสดงนิทรรศกาล ในศูนย์อนุรักษ์ฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
foto1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
foto1
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อสำนักงานจังหวัด


แสดง # 
ชื่อ
♦ แผนปฏิบิติงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) จังหวัดหนองบัวลำภู (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
♦ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่หก
♦ แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาการ พ.ศ.2559 - 30 กันยายน พ.ศ.2564)
♦ สรุปการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ห้วง 6 เดือนแรกของปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562) จังหวัดหนองบัวลำภู
♦ เล่มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562
♦ ปฏิทิน ปี 2562
♦ สรุปการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
♦ แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี 2562
♦ แผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี 2563
♦ แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ต.ค.61 - ก.ย. 61)

bg resizeCopyright © 2021 Copyright กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.